వార్తలు
తంబ్ నేల్ సంవత్సరం నేల ప్రచురణ కర్త పేరు
2015 మార్చి అమ్మనుడి
2015 ఏప్రిల్ అమ్మనుడి
2015 మే అమ్మనుడి
2015 జూన్ అమ్మనుడి
2015 జూలై అమ్మనుడి
2015 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2015 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2015 అక్టోబర్ అమ్మనుడి
2015 నవంబర్ అమ్మనుడి
2015 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2016 జనవరి అమ్మనుడి
2016 ఫిబ్రవరి అమ్మనుడి
2016 మార్చి అమ్మనుడి
2016 ఏప్రిల్ అమ్మనుడి
2016 మే అమ్మనుడి
2016 జూన్ అమ్మనుడి
2016 జూలై అమ్మనుడి
2016 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2016 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2016 అక్టోబర్ అమ్మనుడి
2016 నవంబర్ అమ్మనుడి
2016 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2017 జనవరి అమ్మనుడి
2017 ఫిబ్రవరి అమ్మనుడి
2017 మార్చి అమ్మనుడి
2017 ఏప్రిల్ అమ్మనుడి
2017 మే అమ్మనుడి
2017 జూన్ అమ్మనుడి
2017 జూలై అమ్మనుడి
2017 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2017 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2017 అక్టోబర్ అమ్మనుడి
2017 నవంబర్ అమ్మనుడి
2017 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2018 జనవరి అమ్మనుడి
2018 ఫిబ్రవరి అమ్మనుడి
2018 మార్చి అమ్మనుడి
2018 ఏప్రిల్ అమ్మనుడి
2018 మే అమ్మనుడి
2018 జూన్ అమ్మనుడి
2018 జూలై అమ్మనుడి
2018 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2018 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2018 అక్టోబర్ అమ్మనుడి
2018 నవంబర్ అమ్మనుడి
2018 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2018 జనవరి అమ్మనుడి
2018 ఫిబ్రవరి అమ్మనుడి
2019 మార్చి అమ్మనుడి
2019 ఏప్రిల్ అమ్మనుడి
2019 మే అమ్మనుడి
2019 జూన్ అమ్మనుడి
2019 జూలై అమ్మనుడి
2019 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2019 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2019 అక్టోబర్ అమ్మనుడి
2019 నవంబర్ అమ్మనుడి
2019 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2020 జనవరి అమ్మనుడి
2020 ఫిబ్రవరి అమ్మనుడి
2020 మార్చి అమ్మనుడి
2020 జూలై అమ్మనుడి
2020 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2020 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2020 అక్టోబర్ అమ్మనుడి
2020 నవంబర్ అమ్మనుడి
2020 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2021 జనవరి అమ్మనుడి
2021 ఫిబ్రవరి అమ్మనుడి
2021 మార్చి అమ్మనుడి
2021 ఏప్రిల్ అమ్మనుడి
2021 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2021 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2021 అక్టోబర్ అమ్మనుడి
2021 నవంబర్ అమ్మనుడి
2021 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2022 జనవరి అమ్మనుడి
2022 ఫిబ్రవరి అమ్మనుడి
2022 మార్చి అమ్మనుడి
2022 ఏప్రిల్ అమ్మనుడి
2022 మే అమ్మనుడి
2022 జూన్ అమ్మనుడి
2022 జూలై అమ్మనుడి
2022 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2022 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2022 అక్టోబర్ అమ్మనుడి
2022 నవంబర్ అమ్మనుడి
2022 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2023 జనవరి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మార్చి అమ్మనుడి
2023 మే అమ్మనుడి
2023 జూన్ అమ్మనుడి
2023 జూలై అమ్మనుడి
2023 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2023 ఆగస్టు అమ్మనుడి
2023 సెప్టెంబర్ అమ్మనుడి
2023 మార్చి ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల - ప్రాచ్య భాషల విభాగం
2023 అక్టోబర్ తెలుగు భాషోద్యమ సమాఖ్య
2023 డిసెంబర్ అమ్మనుడి
2024 ఫిబ్రవరి తెలుగుజాతి ట్రస్ట్
2024 ఏప్రిల్ తెలుగుజాతి ట్రస్ట్
వెనుకకు

అమ్మనుడి

ప్రజలందరూ ఎవరి మాతృభాషలో వారు ఎంతవరకైనా (అంటే పసి చదువుల నుండి పట్టా చదువుల వరకూ) చదువుకోగలగాలి, కోరుకున్నంత సౌకర్యవంతమైన జీనవం సాగించగలగాలి. అందుకు మొదటి మెట్టు మాతృభాషలో విద్యా బోధన. మాతృభాషలో సమాచారం అందుబాటు, అమ్మనుడిలో రోజువారీ వ్యవహారాల జరుగుబాటు అనేవి మలిమెట్లు.

© ammanudi.org.in. అన్ని హక్కులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి. Designed and Developed by eBhashasetu