అమ్మనుడి ఏప్రిల్ 2015

ఈ ఏప్రిల్ 2015 సంచికలో:సంపాదక హృదయం : అమ్మనుడుల రక్షణకై జాతీయ విధానంఅట్టపై బొమ్మ : తెలుగుదనం ఉట్టిపడాలి… – ఈమని శివనాగిరెడ్డిఅట్టపై బొమ్మ : వారసత్వ రాజధాని… – వావిలాల సుబ్బారావుసందర్భం : రెండురాష్ట్రాలు-ఒక తెలుగు – కె. శ్రీనివాస్‌తెలుగుదనం […]

Continue Reading

అమ్మనుడి మార్చి 2015

ఈ మార్చి 2015 సంచికలో: 1. సంపాదక హృదయం : రెండు రాష్ట్రాలూ తమభాషావిధానాన్ని…..2. ప్రభుత్వాలు-భాష : రాష్ట్రాల భాషావికాస…—పులికొండ సుబ్బాచారి3. ఇతర రాష్ట్రాల్లో తెలుగు : తెలుగు కనబడదు….—స.వెం. రమేశ్‌4. చరిత్ర : తెలుగమ్మ ఒడిలో […]

Continue Reading