పత్రిక

అమ్మనుడి ఏప్రిల్ 2015

ఈ ఏప్రిల్ 2015 సంచికలో:సంపాదక హృదయం : అమ్మనుడుల రక్షణకై జాతీయ విధానంఅట్టపై బొమ్మ : తెలుగుదనం ఉట్టిపడాలి… – ఈమని శివనాగిరెడ్డిఅట్టపై బొమ్మ : వారసత్వ రాజధాని… – వావిలాల సుబ్బారావుసందర్భం : రెండురాష్ట్రాలు-ఒక తెలుగు – కె. శ్రీనివాస్‌తెలుగుదనం : సాటి తెలుగువారితో…. – డి.పి. అనూరాధచరిత్ర : తెలుగమ్మ ఒడిలో బౌద్ధం-2 – బొర్రా గోవర్ధన్‌గోదావరి లోయలో కొండరెడ్లు బతుకులు – పల్లాల బొర్రంరెడ్డిఉద్యమం : తమిళనాట తెలుగు ఎసపు.. – మార్టూరి వసంతనాయుడుఉద్యమం : తెన్నాట తెలుగు తరగతులు………. – స.వెం.రమేశ్‌పిట్టచూపు : బడ్జెట్‌పై చర్చ…

పత్రిక

అమ్మనుడి మార్చి 2015

ఈ మార్చి 2015 సంచికలో: 1. సంపాదక హృదయం : రెండు రాష్ట్రాలూ తమభాషావిధానాన్ని….. 2. ప్రభుత్వాలు-భాష : రాష్ట్రాల భాషావికాస… — పులికొండ సుబ్బాచారి 3. ఇతర రాష్ట్రాల్లో తెలుగు : తెలుగు కనబడదు…. — స.వెం. రమేశ్‌ 4. చరిత్ర : తెలుగమ్మ ఒడిలో బౌద్ధం — బొర్రా గోవర్ధన్‌ 5. ప్రకృతి : సమన్యాయం! — కొప్పుల హేమాద్రి 6. భాషోద్యమం : భావోద్వేగమే చాలదు — మాదిరాజు రాంబాబు 7. వారసత్వం : తొలిశతాబ్దాల్లో…